•  بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات.
  • بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما.
  • تعیین روش نظارت سازه و تعیین مراحل بازدید کار با توجه به سختی کار.
  • تهیه فرمهای صورتجلسات و دستور کارهاو گزارش بازدیدهای دوره‌ای
  • تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی .
  • تهیه دستورالعمل ها نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
  • تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید
  • تهیه نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تاحدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، بوجود نیاید.
  • تهیه چک لیستهای مربوط به اجرای سازه در مراحل مختلف کار جهت کنترل کیفیت اجرا.

Content Image

Content Image