طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری

فایل طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری
که بر اساس آخرین ویرایش مبحث 10 مقررات ملی ساختمان (1392) و جزوات اساتید مطرح عمران، در برنامه اکسل طراحی گردیده است